RODO

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:
    • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
    • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
    • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
    • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
    • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Inspektor Ochrony Danych  - Pani Iwona Obarzanek
poczta elektroniczna iod@cbi.org.pl   
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski
ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa

KLAUZULE INFORMACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa,
NIP 5220010380, tel. 660 902 901 W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa, NIP 5220010380, tel. 660 902 901 -art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
    3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
    5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
    7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
w rekrutacji.
    8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
    9. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa,  
NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
    a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia wychowanków, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie wychowanków, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP,
    c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i mienia placówki;
    d) Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia wychowanków, prowadzenia ewidencji wychowanków na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
    e) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku
z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i pracowników,
 a także ochrony mienia placówki.
    4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    5. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe .
    6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
    7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
    9. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa,
NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka
z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) i c (realizacja obowiązków administratora wynikająca z przepisów prawa) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców/opiekunów dziecka.
    4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres roku szkolnego, na który zostali Państwo upoważnieni do odbioru dziecka przez jego rodziców/opiekunów.
    5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
    6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z placówki.
    7. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z placówki. Czynności tej można dokonać poprzez dostarczenie oświadczenia o wycofaniu zgody do placówki.
    8. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
    9.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
    10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    11.  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

KLAUZULA INFORMACYJNA -MONITORING WIZYJNY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa, NIP 5220010380, tel. 660 902 901.
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Celem zainstalowanego monitoringu jest:
    • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników,
    • ograniczenie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
    • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.),
    • wyeliminowanie aktów wandalizmu,
    • zmniejszenie ilości zniszczeń,
Monitoring obejmuje wejście do przedszkola, parking, szatnia.
    4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), art. 22 (2) §1 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
    5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres  4 dni  Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
    7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
    a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
    b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO),
    c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
    d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO (art. 21 RODO).
    8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    9.  Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
    10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa,
NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres:iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
    a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia wychowanków, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie wychowanków, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP,
    c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i mienia placówki;
    d) Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia wychowanków, prowadzenia ewidencji wychowanków na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
    e) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku
z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i pracowników,
a także ochrony mienia placówki.
    4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    5. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe .
    6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
    7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
    9. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa, NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
    a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
    b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
    c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
    4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
    6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
    9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa,  proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym lub CV w następujący sposób:
’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa przez okres najbliższych 12 miesięcy.
’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa, NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    5. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
    6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
    8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.
    9. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
    10.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
    11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
    12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
    13. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.


KLAUZULA INFORMACYJNA KONTRAHENCI
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa,
NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy
    4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego zlecenie.
    c) podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
    6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f)    ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
    7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
    9. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
    10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski ul. Włodarzewska 45C ,02-384 Warszawa, NIP 5220010380, tel. 660 902 901
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.   
    3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
    4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):
            1) konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
            2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, ubezpieczeniowych.
    5. Okres przechowywania danych osobowych -będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.
    6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
    10. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.